fbpx

Regulamin konkursu tik tok #rytmulicy2022

PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE

1 Organizatorem konkursu jest Marka OPENSAILING Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych której właścicielem jest SARATON SP. Z O. O. z siedzibą ul. Sikorskiego 31/5, 64-920 Piła

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Konkurs – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji TIK TOK, organizowane na TIK TOKU Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody rzeczowej ufundowanej przez Organizatora w zamian za zwycięstwo w konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach Konkursu.

b) Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

c) Osoba – osoba fizyczna.

d) Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

e) Aplikacja TIK TOK – podstrona Serwisu promującą działalność Organizatora oraz wykorzystywaną doprowadzenia Konkursów i ogłaszania w formie postu ich szczegółowych warunków oraz wyników, utworzoną oraz prowadzoną zgodnie z regulaminem Serwisu pod adresem https://www.tiktok.com/@opensailing

f) Uczestnik – osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

g) Zgłoszenie – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu zgłoszone przez Uczestnika równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).

h) Nagroda – nagroda rzeczowa podana w ogłoszeniu konkursowym

i) Komisja – osoby wskazane przez Organizatora, zobowiązane do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia.

j) Serwis – społecznościowy portal internetowy prowadzony pod domeną www.tiktok.com lub w aplikacji TikTok

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Szczegółowe warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, obejmować będą następujące informacje:

a) rodzaj czynności lub dzieła, jakie powinien wykonać Uczestnik,

b) nagrodę przewidywaną dla Laureata Konkursu,

c) zasady wyłonienia Laureata Konkursu,

d) czas i miejsce ogłoszenie Laureata Konkursu.

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do udziału.

2. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie poprzez wyraźną zgodę zawartą w zamieszczonym zgłoszeniu konkursowym.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria (uprawniony do udziału):

a) nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika.

b) Uczestnikami mogą być osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród. .

c) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

3.2. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

3.3. Czas trwania konkursu jest określony w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na Fanpage. Po tej dacie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych nastąpi wybór Laureatów. O wyborze Laureata decyduje Komisja.

3.4. Materiał konkursowy należy opublikować w aplikacji TikTok i oznaczyć go hastagami #opensailingru22konkurs #opensailing #rytmulicy2022

3.5. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,

b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,

d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

e) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników,

f) Uczestnik nie wyraził lub cofnął zgodę, o której mowa w pkt. 2.5,

g) Uczestnik nie wyraził lub cofnął zgodę, o której mowa w pkt. 3.12.

3.7. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,

b) wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,

c) rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

3.8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.

3.9. Organizator jest uprawniony do dalszego zbywania majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Laureata.

3.10. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Laureata z chwilą wydania nagrody.

3.11. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.7. Regulaminu.

3.12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i wyłonienia laureatów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych.

3.13 Konkurs trwa od 27.05.2022 do 07.06.2022. do godziny 24:00, zgłoszenia dodane po tym czasie nie będą brane pod uwagę.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

4.1. Nagrodę w konkursie otrzyma jedna wybrana przez Komisję osoba, które w aplikacji TikTok opublikują kreatywne nagranie układu tanecznego max 15 sek nad jeziorem, rzeką lub morzem! i oznaczą je hashtagami #opensailingru22konkurs #opensailing #rytmulicy2022

4.2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu – do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.

4.3. Powiadomienie Laureatów o wygranej nastąpi przez Serwis przy pomocy systemu komentarzy i wiadomości prywatnych na Fanpage’u TIK TOK.

4.4. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takiej sytuacji nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

4.5. Nagrodą w konkursie jest:

· Voucher Opensailing o wartości 600 zł

4.6. Laureat zobowiązuje się do odbioru nagrody osobiście w przeciągu 14 dni.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody.

4.8. Organizator zobowiązuje się do pokrycia podatku od nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Roszczenia i reklamacje związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Opensailing ul. Sikorskiego 31/5, 64-920 Piła

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym).

6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

6.1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia. Konkursu i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach podatkowych – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

6.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.4. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych w celu informowania o wynikach konkursu.

6.5. Dane Uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalania, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

6.6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6.7. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.8. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane elektronicznie lub pisemnie – na adres podany wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

6.9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.10. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w RODO.

6.11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą.

6.12. Dostęp do danych osobowych Uczestników będzie przysługiwał wyłącznie osobom upoważnionym przez Organizatora. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą miały podmioty prowadzące serwisy społecznościowe.

6.13. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz Zgłoszenia w celu publikacji na profilach społecznościowych, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach marketingowych.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

8.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu.

8.5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.).

8.6. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez Miejsce ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Miejsce z odpowiedzialności wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu.

KONKURS #PlenerowyUkład na TikTok

Nawigacja

Mój koszyk

Zamknij
Oglądane

Najczęściej wyświetlane

Zamknij

Szybki podgląd

Zamknij

Kategorie