fbpx

1. Serwis internetowy Opensailing, dostępny pod adresem
internetowym https://www.opensailing.com, prowadzony jest przez
SARATON Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Sikorskiego 31/5, 64-920 Piła
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla
Koszalinie IX Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000400808, o kapitale zakładowym 25000,00 PLN, NIP
7651688745, REGON 321153590

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem serwisu.
wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

2. Sprzedawca – SARATON Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Sikorskiego 31/5, 64-920 Piła
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla
Koszalinie IX Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000400808, o kapitale zakładowym 25000,00 PLN, NIP
7651688745, REGON 321153950

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu.

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym https://www.opensailing.com

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w serwisie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie
Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

1. Adres Sprzedawcy: ul. Sikorskiego 31/5, 64-920 Piła
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@opensailing.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 790 50 50 73
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 1090 1320 0000 0001 1749 0642
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania asortymentu serwisu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

1. Aby założyć Konto w serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Kraj, Adres zamieszkania, Telefon, email, hasło,

2. Założenie Konta w serwisie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do serwisu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

1.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem
b. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal
c. Płatność za pośrednictwem systemu PayU

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności
znajdują się na stronach serwisu.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny nie później jednak niż 7 dni od planowanej daty kursu.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe.

1. Umową Sprzedaży objęte są kursy z terminem realizacji.

2. Sprzedawca jest obowiązany wykonać na rzecz Klienta usługę kursy przy uwzględnieniu wszelkich standardów.

3. W przypadku wystąpienia braku jakiegoś ze składników kursu Kupujący może wystąpić o reklamację do Sprzedawcy

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis okoliczności (w tym
datę i miejsce) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z zaistniałą sytuacją.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu
internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów serwisu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności  w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nawigacja

Mój koszyk

Zamknij
Oglądane

Najczęściej wyświetlane

Zamknij

Szybki podgląd

Zamknij

Kategorie